Reconstructing sequence evolution over a tree by annealing V.1.0.7 (C)L.Rubanov, 2008
 -b0 -c0.01 -d100 -e10 -f1000 -i0 -l0.25 -m250216(0x3D168) -n1000 -o98(0x62) -p1.5 -q1 -r5
 -minh6 -minl3 -maxl70 -maxb1 -maxi2 -minp2 -s18(0x12) -t0 -v0.01 -w14 -x0 -z1259609301
 -ymhc1 -yovl5 -ytlp20 -ytol30 -ytug6 -yugp3 -yura3 -yutl20 -j0 -ch0

#1689: Htotal=1718.1 Iter=1368295 Time=387161 Paths Best

N01 (-)Hpar=0(0,0) L=83 hel=5 Ura=74(8) T=2 AT=3 Pair=5
attacgcgggtgtcttatggttgcccactcgaaaggtgaacaaaacactaaaaaccccgcgccatggtgcgggtttttttgta (5-10,56-61)L6 G=-6.3
attacgcgggtgtcttatggttgcccactcgaaaggtgaacaaaacactaaaaaccccgcgccatggtgcgggtttttttgta (7-13,59-66)L7 G=-0.2
attacgcgggtgtcttatggttgcccactcgaaaggtgaacaaaacactaaaaaccccgcgccatggtgcgggtttttttgta (15-21,47-53)L6 G=1.0
attacgcgggtgtcttatggttgcccactcgaaaggtgaacaaaacactaaaaaccccgcgccatggtgcgggtttttttgta (47-54,75-82)L7 G=-1.3
attacgcgggtgtcttatggttgcccactcgaaaggtgaacaaaacactaaaaaccccgcgccatggtgcgggtttttttgta (50-62,67-79)L12 G=-14.9

N02 (N01)Hpar=66.9(73.58,-26.78) L=83 hel=3 Ura=74(8) T=1 AT=2 Pair=2
tttgcgcgggtggattgtggacgaaaactagaaaagtaaaccaaaaaccaaaaaccccgcgccatggtgcgggtttttttata (4-10,56-62)L7 G=-8.7
tttgcgcgggtggattgtggacgaaaactagaaaagtaaaccaaaaaccaaaaaccccgcgccatggtgcgggtttttttata (8-13,57-63)L6 G=-1.2
tttgcgcgggtggattgtggacgaaaactagaaaagtaaaccaaaaaccaaaaaccccgcgccatggtgcgggtttttttata (50-62,67-79)L12 G=-14.9

N03 (N02)Hpar=51.2(59.47,-33.03) L=85 hel=2 Ura=76(8) T=1 AT=1 Pair=1
cttttgcgcggctagattgtggacgaaaataagaaaagtaaacccaaaactaaaaaccccgcgccatggtgcgggtttttttata (6-11,59-64)L6 G=-6.3
cttttgcgcggctagattgtggacgaaaataagaaaagtaaacccaaaactaaaaaccccgcgccatggtgcgggtttttttata (52-64,69-81)L12 G=-14.9

N04 (N03)Hpar=84.1(88.93,-19.23) L=87 hel=5 Ura=78(8) T=2 AT=3 Pair=6
cttttgcgcggtaagctggtgggcgacattcagaattaagtcagctcaaaactaaaaaacccgcgccatggtgcgggtttttttatg (6-11,61-66)L6 G=-6.2
cttttgcgcggtaagctggtgggcgacattcagaattaagtcagctcaaaactaaaaaacccgcgccatggtgcgggtttttttatg (17-23,61-68)L7 G=-2.3
cttttgcgcggtaagctggtgggcgacattcagaattaagtcagctcaaaactaaaaaacccgcgccatggtgcgggtttttttatg (19-25,62-69)L7 G=-2.4
cttttgcgcggtaagctggtgggcgacattcagaattaagtcagctcaaaactaaaaaacccgcgccatggtgcgggtttttttatg (53-62,76-85)L9 G=-6.1
cttttgcgcggtaagctggtgggcgacattcagaattaagtcagctcaaaactaaaaaacccgcgccatggtgcgggtttttttatg (54-66,71-83)L13 G=-18.8

N05 (N04)Hpar=19.9(23.30,-13.62) L=87 hel=6 Ura=78(8) T=3 AT=3 Pair=8
tttttgcgcggtaagctggtgggcggcattcagaattaagtcagctcaaaattaaaaaacccgcgccattgcgcgggtttttttatg (1-6,53-58)L6 G=0.1
tttttgcgcggtaagctggtgggcggcattcagaattaagtcagctcaaaattaaaaaacccgcgccattgcgcgggtttttttatg (6-11,61-66)L6 G=-6.2
tttttgcgcggtaagctggtgggcggcattcagaattaagtcagctcaaaattaaaaaacccgcgccattgcgcgggtttttttatg (17-23,61-68)L7 G=-2.3
tttttgcgcggtaagctggtgggcggcattcagaattaagtcagctcaaaattaaaaaacccgcgccattgcgcgggtttttttatg (53-62,76-85)L9 G=-6.1
tttttgcgcggtaagctggtgggcggcattcagaattaagtcagctcaaaattaaaaaacccgcgccattgcgcgggtttttttatg (60-65,70-76)L6 G=-3.1
tttttgcgcggtaagctggtgggcggcattcagaattaagtcagctcaaaattaaaaaacccgcgccattgcgcgggtttttttatg (51-66,71-86)L15 G=-20.8

N06 (N03)Hpar=49.1(52.24,-12.63) L=85 hel=2 Ura=76(9) T=1 AT=1 Pair=1
tttttgtgcggctagattgtggatgaaaaaaagaaaagtaaccccaaaactaaaacccgcacactataatgcgggttttttttta (5-11,57-63)L7 G=-6.9
tttttgtgcggctagattgtggatgaaaaaaagaaaagtaaccccaaaactaaaacccgcacactataatgcgggttttttttta (52-61,70-79)L10 G=-13.5

N07 (N02)Hpar=87.1(91.44,-17.33) L=80 hel=2 Ura=71(8) T=1 AT=1 Pair=1
ttcgcgcgggtgggctgtggaagaaaactaaaccacaccaaataccaaaaaacccgcacaatgatgcgggtttttttata (6-11,52-57)L6 G=-5.0
ttcgcgcgggtgggctgtggaagaaaactaaaccacaccaaataccaaaaaacccgcacaatgatgcgggtttttttata (47-58,65-76)L12 G=-16.6

N08 (N05)Hpar=63.6(66.65,-12.15) L=89 hel=6 Ura=80(8) T=3 AT=3 Pair=8
gttttgcgcggtagaccggtgggcggcattcagcattaagtcagctcgaagtcaaacaaaacccgcgccattgcgcgggtttttttatg (1-6,57-62)L6 G=-2.6
gttttgcgcggtagaccggtgggcggcattcagcattaagtcagctcgaagtcaaacaaaacccgcgccattgcgcgggtttttttatg (6-11,63-68)L6 G=-6.2
gttttgcgcggtagaccggtgggcggcattcagcattaagtcagctcgaagtcaaacaaaacccgcgccattgcgcgggtttttttatg (17-23,62-67)L6 G=-1.3
gttttgcgcggtagaccggtgggcggcattcagcattaagtcagctcgaagtcaaacaaaacccgcgccattgcgcgggtttttttatg (54-60,80-86)L6 G=1.1
gttttgcgcggtagaccggtgggcggcattcagcattaagtcagctcgaagtcaaacaaaacccgcgccattgcgcgggtttttttatg (62-67,72-78)L6 G=-3.1
gttttgcgcggtagaccggtgggcggcattcagcattaagtcagctcgaagtcaaacaaaacccgcgccattgcgcgggtttttttatg (55-68,73-86)L13 G=-17.8

N09 (N05)Hpar=75.2(78.58,-13.54) L=89 hel=5 Ura=80(9) T=2 AT=3 Pair=6
ttcttgcgcggtaagttggtgggcggaattcagaactaagttagccgtcaaaattaaaaagcccgcgcaaatgcgcgggttttttttta (4-11,63-70)L8 G=-9.2
ttcttgcgcggtaagttggtgggcggaattcagaactaagttagccgtcaaaattaaaaagcccgcgcaaatgcgcgggttttttttta (16-24,61-70)L9 G=-6.3
ttcttgcgcggtaagttggtgggcggaattcagaactaagttagccgtcaaaattaaaaagcccgcgcaaatgcgcgggttttttttta (20-26,63-69)L6 G=-3.3
ttcttgcgcggtaagttggtgggcggaattcagaactaagttagccgtcaaaattaaaaagcccgcgcaaatgcgcgggttttttttta (62-67,72-78)L6 G=-3.1
ttcttgcgcggtaagttggtgggcggaattcagaactaagttagccgtcaaaattaaaaagcccgcgcaaatgcgcgggttttttttta (56-68,73-85)L13 G=-19.7

N10 (N06)Hpar=79.5(82.91,-13.56) L=85 hel=5 Ura=76(10) T=2 AT=3 Pair=5
attttgtgcggctaaattgtggttaaaaaaatcaaatgaaatacccaaattcaaacccgcaccctataatgcgggtttttttttt (6-11,57-62)L6 G=-5.4
attttgtgcggctaaattgtggttaaaaaaatcaaatgaaatacccaaattcaaacccgcaccctataatgcgggtttttttttt (17-24,48-54)L7 G=1.8
attttgtgcggctaaattgtggttaaaaaaatcaaatgaaatacccaaattcaaacccgcaccctataatgcgggtttttttttt (18-24,54-61)L7 G=-0.3
attttgtgcggctaaattgtggttaaaaaaatcaaatgaaatacccaaattcaaacccgcaccctataatgcgggtttttttttt (47-52,73-78)L6 G=-1.7
attttgtgcggctaaattgtggttaaaaaaatcaaatgaaatacccaaattcaaacccgcaccctataatgcgggtttttttttt (53-61,70-78)L9 G=-12.0

N11 (N07)Hpar=24.7(29.93,-20.76) L=80 hel=4 Ura=71(8) T=2 AT=2 Pair=4
atcgcgcgggtaggctgtggaagaaaactaaaccacacaaaataacaaaaaacccgcacactgatgcgggtttttttata (6-11,52-57)L6 G=-5.0
atcgcgcgggtaggctgtggaagaaaactaaaccacacaaaataacaaaaaacccgcacactgatgcgggtttttttata (13-19,57-62)L6 G=1.0
atcgcgcgggtaggctgtggaagaaaactaaaccacacaaaataacaaaaaacccgcacactgatgcgggtttttttata (42-50,71-79)L8 G=-1.9
atcgcgcgggtaggctgtggaagaaaactaaaccacacaaaataacaaaaaacccgcacactgatgcgggtttttttata (47-58,65-76)L12 G=-16.6

EC (N08)Hpar=70.7(74.95,-16.83) L=91 hel=2 Ura=82(8) T=1 AT=1 Pair=1
tctttgcgcggtagacgagtgagcggcatccagcattaagccagcacgcagtcaaacaaaaaacccgcgccattgcgcgggtttttttatg (6-11,65-70)L6 G=-6.1
tctttgcgcggtagacgagtgagcggcatccagcattaagccagcacgcagtcaaacaaaaaacccgcgccattgcgcgggtttttttatg (58-70,75-87)L13 G=-20.2

EO (N09)Hpar=99.0(102.51,-13.91) L=91 hel=2 Ura=82(9) T=1 AT=1 Pair=1
ttcttgcgcggtaggtttgtgggcagacttcagaactaagtttctcgccacacgatacaaaaacccgcgctgatgcgcgggttttttttta (6-11,65-70)L6 G=-6.1
ttcttgcgcggtaggtttgtgggcagacttcagaactaagtttctcgccacacgatacaaaaacccgcgctgatgcgcgggttttttttta (59-70,75-86)L12 G=-18.7

HI (N10)Hpar=136.5(139.22,-10.89) L=91 hel=2 Ura=82(8) T=1 AT=1 Pair=1
tttgtgtgcggctaagttgtggataaaaaaacagtcagatgtaaatacccaattttaaacccgcactttataagttgcgggttttttatct (6-11,61-66)L6 G=-5.3
tttgtgtgcggctaagttgtggataaaaaaacagtcagatgtaaatacccaattttaaacccgcactttataagttgcgggttttttatct (57-68,72-84)L12 G=-13.2

KP (N04)Hpar=112.9(116.83,-15.78) L=92 hel=2 Ura=83(8) T=1 AT=1 Pair=1
catttgcgcggtaggctgttgggcgacgttcagcgttaagtcatcttccagcaagactataaaacccgcgccttggcgcgggtttttttatg (6-11,66-71)L6 G=-6.1
catttgcgcggtaggctgttgggcgacgttcagcgttaagtcatcttccagcaagactataaaacccgcgccttggcgcgggtttttttatg (61-71,76-86)L11 G=-17.2

PQ (N10)Hpar=129.6(131.36,-6.92) L=87 hel=2 Ura=79(8) T=1 AT=1 Pair=1
attttgtgcgaggataaagattgattggaaaaagtaaatggactatccacattcttgcccgcaccttaaaatgcgggctttttttat (6-13,58-64)L7 G=-4.0
attttgtgcgaggataaagattgattggaaaaagtaaatggactatccacattcttgcccgcaccttaaaatgcgggctttttttat (57-63,72-78)L7 G=-9.9

SON (N01)Hpar=109.8(110.87,-4.23) L=85 hel=2 Ura=77(7) T=1 AT=1 Pair=1
aaaacgcggaggtcttagtgttgctcgctcgatagataggcaaaacactcataaaccccgcactaatgttgcggggttttttgta (6-13,55-61)L7 G=-3.6
aaaacgcggaggtcttagtgttgctcgctcgatagataggcaaaacactcataaaccccgcactaatgttgcggggttttttgta (53-62,70-79)L10 G=-13.9

TY (N08)Hpar=38.6(43.33,-18.79) L=88 hel=2 Ura=79(8) T=1 AT=1 Pair=1
attgtgcgcggtagaccggtgggcggcattcaacattaagtcagctcgaagtcaaacaaaacccgcgccgtgtgcgggtttttttatg (6-11,63-68)L6 G=-6.2
attgtgcgcggtagaccggtgggcggcattcaacattaagtcagctcgaagtcaaacaaaacccgcgccgtgtgcgggtttttttatg (55-68,72-85)L13 G=-16.6

VC (N11)Hpar=117.7(122.89,-20.76) L=73 hel=2 Ura=64(8) T=1 AT=1 Pair=1
atcacgcgggtaggctgtggacaaaaacaccacacaagataaaaaacccgcagctgatgcgggtttttttata (6-11,46-51)L6 G=-5.2
atcacgcgggtaggctgtggacaaaaacaccacacaagataaaaaacccgcagctgatgcgggtttttttata (41-52,58-69)L12 G=-16.3

VK (N06)Hpar=124.9(127.75,-11.43) L=82 hel=2 Ura=73(8) T=1 AT=1 Pair=1
tcattgtgcggctaggttgtggataaaaaacagtaaaatatcccacaaattagacccgcacatgtaagcgggtcttttttta (2-11,56-64)L9 G=-7.0
tcattgtgcggctaggttgtggataaaaaacagtaaaatatcccacaaattagacccgcacatgtaagcgggtcttttttta (52-59,68-75)L8 G=-11.9

VP (N07)Hpar=71.3(74.31,-12.23) L=79 hel=2 Ura=70(8) T=1 AT=1 Pair=1
ttcgcgcgggtaggctgtggaagaaaaataaccacaccaatttcttagaaacccgcatgaaaatgcgggtttttttata (1-11,51-61)L10 G=-9.1
ttcgcgcgggtaggctgtggaagaaaaataaccacaccaatttcttagaaacccgcatgaaaatgcgggtttttttata (47-58,63-74)L12 G=-15.9

VV (N11)Hpar=37.4(38.72,-5.42) L=80 hel=2 Ura=72(7) T=1 AT=1 Pair=1
atcgcgcgggtaggctgtggaagaaaaataaaccacacagaataacaactagcccgcacatcgatgcgggcttttttata (6-14,49-57)L8 G=-6.7
atcgcgcgggtaggctgtggaagaaaaataaaccacacagaataacaactagcccgcacatcgatgcgggcttttttata (51-58,65-72)L8 G=-11.5

YP (N09)Hpar=55.1(60.58,-22.07) L=89 hel=2 Ura=80(9) T=1 AT=1 Pair=1
ctcttgcgcggtatgttggtggacggaaatcagaactgattcagccatcaagattaacaagcccgcgcaaatgcgcgggttttttttgt (4-11,63-70)L8 G=-9.2
ctcttgcgcggtatgttggtggacggaaatcagaactgattcagccatcaagattaacaagcccgcgcaaatgcgcgggttttttttgt (56-68,73-85)L12 G=-15.8

Overall H=1718.114 H1=1795.620 H3=-310.025 λ=0.25 

Path from leaves over similar helices: Top Best

--attacgcgggtgtcttatggttgcccactcgaa--aggtgaacaaaacactaaa--aac--cccgcgccatggtgcgggtttttttgta N01:(5-10,56-61)L6;(50-62,67-79)L12 H3=-34.0
--tttgcgcgggtggattgtggacgaaaactagaa--aagtaaaccaaaaaccaaa--aac--cccgcgccatggtgcgggtttttttata N02:(4-10,56-62)L7;(50-62,67-79)L12 H3=-34.0
cttttgcgcggctagattgtggacgaaaataagaa--aagtaaacccaaaactaaa--aac--cccgcgccatggtgcgggtttttttata N03:(6-11,59-64)L6;(52-64,69-81)L12 H3=-35.8
cttttgcgcggtaagctggtgggcgacattcagaattaagtcagctcaaaactaaa--aaa--cccgcgccatggtgcgggtttttttatg N04:(6-11,61-66)L6;(54-66,71-83)L13 H3=-28.2
tttttgcgcggtaagctggtgggcggcattcagaattaagtcagctcaaaattaaa--aaa--cccgcgccattgcgcgggtttttttatg N05:(6-11,61-66)L6;(51-66,71-86)L15 H3=-31.8
gttttgcgcggtagaccggtgggcggcattcagcattaagtcagctcgaagtcaaacaaaa--cccgcgccattgcgcgggtttttttatg N08:(6-11,63-68)L6;(55-68,73-86)L13 H3=-34.0
tctttgcgcggtagacgagtgagcggcatccagcattaagccagcacgcagtcaaacaaaaaacccgcgccattgcgcgggtttttttatg EC:(6-11,65-70)L6;(58-70,75-87)L13 Σ=-198.0

--attacgcgggtgtcttatggttgcccactcgaa--aggtgaac--aaaac--actaaaaaccccgcgccatggtgcgggtttttttgta N01:(5-10,56-61)L6;(50-62,67-79)L12 H3=-34.0
--tttgcgcgggtggattgtggacgaaaactagaa--aagtaaac--caaaa--accaaaaaccccgcgccatggtgcgggtttttttata N02:(4-10,56-62)L7;(50-62,67-79)L12 H3=-34.0
cttttgcgcggctagattgtggacgaaaataagaa--aagtaaac--ccaaa--actaaaaaccccgcgccatggtgcgggtttttttata N03:(6-11,59-64)L6;(52-64,69-81)L12 H3=-35.8
cttttgcgcggtaagctggtgggcgacattcagaattaagtcagc--tcaaa--actaaaaaacccgcgccatggtgcgggtttttttatg N04:(6-11,61-66)L6;(54-66,71-83)L13 H3=-28.2
tttttgcgcggtaagctggtgggcggcattcagaattaagtcagc--tcaaa--attaaaaaacccgcgccattgcgcgggtttttttatg N05:(6-11,61-66)L6;(51-66,71-86)L15 H3=-22.2
ttcttgcgcggtaagttggtgggcggaattcagaactaagttagccgtcaaa--attaaaaagcccgcgcaaatgcgcgggttttttttta N09:(4-11,63-70)L8;(56-68,73-85)L13 H3=-26.0
ttcttgcgcggtaggtttgtgggcagacttcagaactaagtttctcgccacacgatacaaaaacccgcgctgatgcgcgggttttttttta EO:(6-11,65-70)L6;(59-70,75-86)L12 Σ=-180.4

--attacgcgggtgtcttatggttgcccact---cgaaagg-tgaacaaaacactaaaaaccccgcgccatgg--tgcgggtttttttgta N01:(5-10,56-61)L6;(50-62,67-79)L12 H3=-34.0
--tttgcgcgggtggattgtggacgaaaact---agaaaag-taaaccaaaaaccaaaaaccccgcgccatgg--tgcgggtttttttata N02:(4-10,56-62)L7;(50-62,67-79)L12 H3=-34.0
cttttgcgcggctagattgtggacgaaaata---agaaaag-taaacccaaaactaaaaaccccgcgccatgg--tgcgggtttttttata N03:(6-11,59-64)L6;(52-64,69-81)L12 H3=-12.6
tttttgtgcggctagattgtggatgaaaaaa---agaaaag-taaccccaaaactaaaacccgcacactataa--tgcgggttttttttta N06:(5-11,57-63)L7;(52-61,70-79)L10 H3=-22.0
attttgtgcggctaaattgtggttaaaaaaa---tcaaatg-aaatacccaaattcaaacccgcaccctataa--tgcgggtttttttttt N10:(6-11,57-62)L6;(53-61,70-78)L9 H3=-21.0
tttgtgtgcggctaagttgtggataaaaaaacagtcagatgtaaatacccaattttaaacccgcactttataagttgcgggttttttatct HI:(6-11,61-66)L6;(57-68,72-84)L12 Σ=-123.7

--attacgcgggtgtcttatggttgcccactcgaa--aggtgaaca-----aaacactaaaaaccccgcgccatggtgcgggtttttttgta N01:(5-10,56-61)L6;(50-62,67-79)L12 H3=-34.0
--tttgcgcgggtggattgtggacgaaaactagaa--aagtaaacc-----aaaaaccaaaaaccccgcgccatggtgcgggtttttttata N02:(4-10,56-62)L7;(50-62,67-79)L12 H3=-34.0
cttttgcgcggctagattgtggacgaaaataagaa--aagtaaacc-----caaaactaaaaaccccgcgccatggtgcgggtttttttata N03:(6-11,59-64)L6;(52-64,69-81)L12 H3=-35.8
cttttgcgcggtaagctggtgggcgacattcagaattaagtcagct-----caaaactaaaaaacccgcgccatggtgcgggtttttttatg N04:(6-11,61-66)L6;(54-66,71-83)L13 H3=-26.2
catttgcgcggtaggctgttgggcgacgttcagcgttaagtcatcttccagcaagactataaaacccgcgccttggcgcgggtttttttatg KP:(6-11,66-71)L6;(61-71,76-86)L11 Σ=-130.1

--attacgcg--ggtgtcttatggttgcccactcgaaaggtgaacaaaacactaaaaaccccgcgccatggtgcgggtttttttgta N01:(5-10,56-61)L6;(50-62,67-79)L12 H3=-34.0
--tttgcgcg--ggtggattgtggacgaaaactagaaaagtaaaccaaaaaccaaaaaccccgcgccatggtgcgggtttttttata N02:(4-10,56-62)L7;(50-62,67-79)L12 H3=-34.0
cttttgcgcg--gctagattgtggacgaaaataagaaaagtaaacccaaaactaaaaaccccgcgccatggtgcgggtttttttata N03:(6-11,59-64)L6;(52-64,69-81)L12 H3=-12.6
tttttgtgcg--gctagattgtggatgaaaaaaagaaaagtaaccccaaaactaaaacccgcacactataatgcgggttttttttta N06:(5-11,57-63)L7;(52-61,70-79)L10 H3=-22.0
attttgtgcg--gctaaattgtggttaaaaaaatcaaatgaaatacccaaattcaaacccgcaccctataatgcgggtttttttttt N10:(6-11,57-62)L6;(53-61,70-78)L9 H3=-11.4
attttgtgcgaggataaagattgattggaaaaagtaaatggactatccacattcttgcccgcaccttaaaatgcgggctttttttat PQ:(6-13,58-64)L7;(57-63,72-78)L7 Σ=-114.1

attacgcgggtgtcttatggttgcccactcgaaaggtgaacaaaacactaa-aaaccccgcgcca-tggtgcgggtttttttgta N01:(7-13,59-66)L7;(50-62,67-79)L12 H3=-4.4
aaaacgcggaggtcttagtgttgctcgctcgatagataggcaaaacactcataaaccccgcactaatgttgcggggttttttgta SON:(6-13,55-61)L7;(53-62,70-79)L10 Σ=-4.4

--attacgcgggtgtcttatggttgcccactcgaa--aggtgaacaaaacactaaa--aaccccgcgccatggtgcgggtttttttgta N01:(5-10,56-61)L6;(50-62,67-79)L12 H3=-34.0
--tttgcgcgggtggattgtggacgaaaactagaa--aagtaaaccaaaaaccaaa--aaccccgcgccatggtgcgggtttttttata N02:(4-10,56-62)L7;(50-62,67-79)L12 H3=-34.0
cttttgcgcggctagattgtggacgaaaataagaa--aagtaaacccaaaactaaa--aaccccgcgccatggtgcgggtttttttata N03:(6-11,59-64)L6;(52-64,69-81)L12 H3=-35.8
cttttgcgcggtaagctggtgggcgacattcagaattaagtcagctcaaaactaaa--aaacccgcgccatggtgcgggtttttttatg N04:(6-11,61-66)L6;(54-66,71-83)L13 H3=-28.2
tttttgcgcggtaagctggtgggcggcattcagaattaagtcagctcaaaattaaa--aaacccgcgccattgcgcgggtttttttatg N05:(6-11,61-66)L6;(51-66,71-86)L15 H3=-31.8
gttttgcgcggtagaccggtgggcggcattcagcattaagtcagctcgaagtcaaacaaaacccgcgccattgcgcgggtttttttatg N08:(6-11,63-68)L6;(55-68,73-86)L13 H3=-38.2
attgtgcgcggtagaccggtgggcggcattcaacattaagtcagctcgaagtcaaacaaaacccgcgccgt-gtgcgggtttttttatg TY:(6-11,63-68)L6;(55-68,72-85)L13 Σ=-202.2

attacgcgggtgtcttatggttgcccactcgaaaggtgaacaaaacactaaaaaccccgcgccatggtgcgggtttttttgta N01:(5-10,56-61)L6;(50-62,67-79)L12 H3=-34.0
tttgcgcgggtggattgtggacgaaaactagaaaagtaaaccaaaaaccaaaaaccccgcgccatggtgcgggtttttttata N02:(4-10,56-62)L7;(50-62,67-79)L12 H3=-19.6
ttcgcgcgggtgggctgtggaagaaaacta---aaccacaccaaataccaaaaaacccgcacaatgatgcgggtttttttata N07:(6-11,52-57)L6;(47-58,65-76)L12 H3=-36.0
atcgcgcgggtaggctgtggaagaaaacta---aaccacacaaaataacaaaaaacccgcacactgatgcgggtttttttata N11:(6-11,52-57)L6;(47-58,65-76)L12 H3=-36.0
atcacgcgggtaggctgtggacaaaaac------accacacaagataa---aaaacccgca-gctgatgcgggtttttttata VC:(6-11,46-51)L6;(41-52,58-69)L12 Σ=-125.7

--attacgcgggtgtcttatggttgcccactcgaaaggtgaacaaaacactaaaaaccccgcgccatggtgcgggtttttttgta N01:(5-10,56-61)L6;(50-62,67-79)L12 H3=-34.0
--tttgcgcgggtggattgtggacgaaaactagaaaagtaaaccaaaaaccaaaaaccccgcgccatggtgcgggtttttttata N02:(4-10,56-62)L7;(50-62,67-79)L12 H3=-34.0
cttttgcgcggctagattgtggacgaaaataagaaaagtaaacccaaaactaaaaaccccgcgccatggtgcgggtttttttata N03:(6-11,59-64)L6;(52-64,69-81)L12 H3=-12.6
tttttgtgcggctagattgtggatgaaaaaaagaaaagtaaccccaaaactaaaacccgcacactataatgcgggttttttttta N06:(5-11,57-63)L7;(52-61,70-79)L10 H3=-11.4
tcattgtgcggctaggttgtggataaaaaacagtaaaatatcccacaaattaga-cccgcaca-tgtaa-gcgggtcttttttta VK:(2-11,56-64)L9;(52-59,68-75)L8 Σ=-92.1

attacgcgggtgtcttatggttgcccactcgaaaggtgaacaaaacactaaaaaccccgcgccatggtgcgggtttttttgta N01:(5-10,56-61)L6;(50-62,67-79)L12 H3=-34.0
tttgcgcgggtggattgtggacgaaaactagaaaagtaaaccaaaaaccaaaaaccccgcgccatggtgcgggtttttttata N02:(4-10,56-62)L7;(50-62,67-79)L12 H3=-19.6
ttcgcgcgggtgggctgtggaagaaaacta---aaccacaccaaataccaaaaaacccgcacaatgatgcgggtttttttata N07:(6-11,52-57)L6;(47-58,65-76)L12 H3=-12.2
ttcgcgcgggtaggctgtggaagaaaaata---a-ccacaccaatttcttagaaacccgcatgaaaatgcgggtttttttata VP:(1-11,51-61)L10;(47-58,63-74)L12 Σ=-65.9

attacgcgggtgtcttatggttgcccactcgaaaggtgaacaaaacactaaaaaccccgcgccatggtgcgggtttttttgta N01:(5-10,56-61)L6;(50-62,67-79)L12 H3=-34.0
tttgcgcgggtggattgtggacgaaaactagaaaagtaaaccaaaaaccaaaaaccccgcgccatggtgcgggtttttttata N02:(4-10,56-62)L7;(50-62,67-79)L12 H3=-19.6
ttcgcgcgggtgggctgtggaagaaaacta---aaccacaccaaataccaaaaaacccgcacaatgatgcgggtttttttata N07:(6-11,52-57)L6;(47-58,65-76)L12 H3=-36.0
atcgcgcgggtaggctgtggaagaaaacta---aaccacacaaaataacaaaaaacccgcacactgatgcgggtttttttata N11:(6-11,52-57)L6;(47-58,65-76)L12 H3=-5.4
atcgcgcgggtaggctgtggaagaaaaata---aaccacacagaataacaactagcccgcacatcgatgcgggcttttttata VV:(6-14,49-57)L8;(51-58,65-72)L8 Σ=-95.1

--attacgcgggtgtcttatggttgcccactcgaa--aggtgaac--aaaacactaaaaaccccgcgccatggtgcgggtttttttgta N01:(5-10,56-61)L6;(50-62,67-79)L12 H3=-34.0
--tttgcgcgggtggattgtggacgaaaactagaa--aagtaaac--caaaaaccaaaaaccccgcgccatggtgcgggtttttttata N02:(4-10,56-62)L7;(50-62,67-79)L12 H3=-34.0
cttttgcgcggctagattgtggacgaaaataagaa--aagtaaac--ccaaaactaaaaaccccgcgccatggtgcgggtttttttata N03:(6-11,59-64)L6;(52-64,69-81)L12 H3=-35.8
cttttgcgcggtaagctggtgggcgacattcagaattaagtcagc--tcaaaactaaaaaacccgcgccatggtgcgggtttttttatg N04:(6-11,61-66)L6;(54-66,71-83)L13 H3=-28.2
tttttgcgcggtaagctggtgggcggcattcagaattaagtcagc--tcaaaattaaaaaacccgcgccattgcgcgggtttttttatg N05:(6-11,61-66)L6;(51-66,71-86)L15 H3=-22.2
ttcttgcgcggtaagttggtgggcggaattcagaactaagttagccgtcaaaattaaaaagcccgcgcaaatgcgcgggttttttttta N09:(4-11,63-70)L8;(56-68,73-85)L13 H3=-39.8
ctcttgcgcggtatgttggtggacggaaatcagaactgattcagccatcaagattaacaagcccgcgcaaatgcgcgggttttttttgt YP:(4-11,63-70)L8;(56-68,73-85)L12 Σ=-194.2

Total H3 over all paths: -1526.133 Path total/root: 12/12  Top Best

Multiple alignment:
tctttgcgcg--gtagacgagtgagcggcatcc---agcattaag-ccagc--a-----cgca--gtcaa-acaaaaaacccgcgcca-ttg--cgcgggtttttttatg EC
ttcttgcgcg--gtaggtttgtgggcagacttc---agaactaag-tttctcgc-----cacacgataca-a--aaa--cccgcgctg-atg--cgcgggttttttttta EO
tttgtgtgcg--gctaagttgtggataaaaaaacagtcag--atgtaaata--c-----ccaa--tttta-a--acc--cgcacttta-taagttgcgggttttttatct HI
catttgcgcg--gtaggctgttgggcgacgttc---agcgttaag-tcatc--ttccagcaag--actat-a--aaa--cccgcgcct-tgg--cgcgggtttttttatg KP
attttgtgcgaggataaagattgattggaaaaa---gtaa--atg-gacta--t-----ccac--attct-t--gcc--cgcacctta-aaa--tgcgggctttttttat PQ
--aaaacgcg--gaggtcttagtgttgctcgct---cgat--aga-taggc--a-----aaac--actcata--aac--cccgcactaatgt--tgcggggttttttgta SON
attgtgcgcg--gtagaccggtgggcggcattc---aacattaag-tcagc--t-----cgaa--gtcaa-acaaaa--cccgcgccg-t-g--tgcgggtttttttatg TY
--atcacgcg--ggtaggctgtggacaaaaac-----------ac-cacac--a-----agat--aa----a--aaa--cccgca-gc-tga--tgcgggtttttttata VC
tcattgtgcg--gctaggttgtggataaaaaac---agta--aaa-tatcc--c-----acaa--attag-a---cc--cgcaca-tg-taa---gcgggtcttttttta VK
--ttcgcgcg--ggtaggctgtggaagaaaaat---a-----a-c-cacac--c-----aatt--tctta-g--aaa--cccgcatga-aaa--tgcgggtttttttata VP
--atcgcgcg--ggtaggctgtggaagaaaaat---a-----aac-cacac--a-----gaat--aacaa-c--tag--cccgcacat-cga--tgcgggcttttttata VV
ctcttgcgcg--gtatgttggtggacggaaatc---agaactgat-tcagccat-----caag--attaa-c--aag--cccgcgcaa-atg--cgcgggttttttttgt YP